REGULAMIN IMPREZY
INDUSTRIADA 2018

MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE
MUZEUM GÓRNICTWA RUD ŻELAZA

9 CZERWCA 2018

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy INDUSTRIADA 2018, poprzez określenie zasad zachowania się osób uczestniczących i korzystających z terenu, na którym odbywa się impreza, w pobliżu obiektów Muzeum Częstochowskiego, wraz ze wszystkimi urządzeniami i obiektami do niej należącymi.

1. Organizatorem imprezy jest Muzeum Częstochowskie. Impreza odbywa się 9 czerwca 2018 r. w obiekcie Muzeum Częstochowskiego – Muzeum Górnictwa Rud Żelaza i w jego otoczeniu, w Parku im. ks. Stanisława Staszica, w godz. 11.00-20.30.

2. Wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy przebywają na terenie, na którym znajdują się obiekty i instalacje przygotowane przez Muzeum Częstochowskie, zobowiązane są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla mieszkańców województwa śląskiego, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, a wstęp na nią jest wolny.

4. Osoby korzystające z przygotowanych atrakcji są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

5. Osoby uczestniczące w imprezie mają obowiązek stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

6. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie imprezy.

7. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, środków odurzających.

8. Służby porządkowe, pracownicy ochrony oraz organizatorzy, posiadający odpowiednie identyfikatory, mają prawo do:
a) w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania Regulaminu imprezy wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu imprezy;
b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia pozostałych uczestników przebywających na terenie imprezy.

9. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w ewentualnych materiałach fotograficznych, materiałach filmowych, radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.

10. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielania nagłej pomocy znajduje się na terenie obiektu Muzeum Częstochowskiego – Pawilonu Wystawowego.

11. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w imprezie odpowiadają rodzice bądź ich opiekunowie prawni. Dzieci do lat 15 mogą uczestniczyć w atrakcjach jedynie w obecności opiekuna.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za taką uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

13. Regulamin jest udostępniony uczestnikom imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Muzeum Częstochowskiego – Muzeum Górnictwa Rud Żelaza www. kopalnia.muzeumczestochowa.pl oraz na terenie imprezy.

 

Comments are closed.